Vindplaats

Top > Nederland
Provincie Friesland
Naam Friesland
Website www.fryslan.nl
Gemeentes
Achtkarspelen
Ameland
Boarnsterhim
Bolsward
Dantumadeel
Dongeradeel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gaasterlân-Sleat
Harlingen
Heerenveen
het Bildt
Kollumerland en Nieuwkruisland
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Ooststellingwerf
Opsterland
Schiermonnikoog
Skarsterlân
Smallingerland
Sneek
Terschelling
Tytsjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Plaatsen
Aalzum 
Abbega 
Achlum 
Akkrum 
Akmarijp 
Aldeboarn 
Aldtsjerk 
Allingawier 
Anjum 
Appelscha 
Arum 
Augsbuurt 
Augustinusga 
Baaium 
Baard 
Bakhuizen 
Bakkeveen 
Balk 
Ballum 
Bantega 
Bears Fr 
Beetgum 
Beetgumermolen 
Beetsterzwaag 
Berlikum Fr 
Blauwhuis 
Blesdijke 
Blessum 
Blije 
Boazum 
Boelenslaan 
Boer 
Boijl 
Boksum 
Bolsward 
Bontebok 
Boornbergum 
Boornzwaag 
Bornwird 
Brantgum 
Breezanddijk 
Britsum 
Britswert 
Broek Fr 
Broeksterwoude 
Buitenpost 
Burdaard 
Buren Fr 
Burgum 
Burgwerd 
Burum 
Cornjum 
Cornwerd 
Damwoude 
De Blesse 
De Hoeve 
De Knipe 
De Tike 
De Valom 
De Veenhoop 
De Wilgen 
Dearsum 
Dedgum 
Deinum 
Delfstrahuizen 
Dijken 
Dokkum 
Dongjum 
Doniaga 
Donkerbroek 
Drachten 
Drachtstercompagnie 
Driesum 
Drogeham 
Dronrijp 
Eagum 
Earnewald 
Easterein 
Easterlittens 
Eastermar 
Easterwierrum 
Echten Fr 
Echtenerbrug 
Ee 
Eesterga 
Elahuizen 
Elsloo Fr 
Engelum 
Engwierum 
Exmorra 
Ferwert 
Ferwoude 
Finkum 
Firdgum 
Fochteloo 
Follega 
Folsgare 
Foudgum 
Franeker 
Friens 
Frieschepalen 
Gaast 
Gaastmeer 
Garyp 
Gauw 
Gerkesklooster 
Gersloot 
Ginnum 
Goenga 
Goengahuizen 
Goingarijp 
Gorredijk 
Goutum 
Greonterp 
Grou 
Gytsjerk 
Hallum 
Hantum 
Hantumeruitburen 
Hantumhuizen 
Harich 
Harkema 
Harlingen 
Hartwerd 
Haskerdijken 
Haskerhorne 
Haule 
Haulerwijk 
Heeg 
Heerenveen 
Hegebeintum 
Hemelum 
Hempens 
Hemrik 
Herbaijum 
Hiaure 
Hichtum 
Hidaard 
Hieslum 
Hijum 
Hilaard 
Hindeloopen 
Hinnaard 
Hitzum 
Hollum 
Holwerd 
Hommerts 
Hoornsterzwaag 
Houtigehage 
Huns 
Hurdegaryp 
Idaerd 
Idsegahuizum 
Idskenhuizen 
Idzega 
Iens 
IJlst 
Indijk 
It Heidenskip 
Itens 
Jannum 
Jellum 
Jelsum 
Jirnsum 
Jislum 
Jistrum 
Jonkerslan 
Jorwert 
Joure 
Jouswier 
Jubbega 
Jutrijp 
Katlijk 
Kimswerd 
Klooster Lidlum 
Kolderwolde 
Kollum 
Kollumerpomp 
Kollumerzwaag 
Kootstertille 
Kornwerderzand 
Kortehemmen 
Koudum 
Koufurderrige 
Kubaard 
Langedijke 
Langelille 
Langezwaag 
Langweer 
Leeuwarden 
Legemeer 
Lekkum 
Lemmer 
Leons 
Lichtaard 
Lioessens 
Lippenhuizen 
Loenga 
Lollum 
Longerhouw 
Luinjeberd 
Luxwoude 
Lytsewierrum 
Makkinga 
Makkum Fr 
Mantgum 
Marrum 
Marssum 
Menaldum 
Metslawier 
Midlum 
Miedum 
Mildam 
Minnertsga 
Mirns 
Moddergat 
Molkwerum 
Morra 
Munein 
Munnekeburen 
Munnekezijl 
Nes Ameland 
Nes gem Boarnsterhim 
Nes gem Dongeradeel 
Niawier 
Nieuweburg 
Nieuwehorne 
Nieuweschoot 
Nij Beets 
Nijeberkoop 
Nijega 
Nijehaske 
Nijeholtpade 
Nijeholtwolde 
Nijelamer 
Nijemirdum 
Nijetrijne 
Nijhuizum 
Nijland 
Noardburgum 
Noordwolde Fr 
Oentsjerk 
Offingawier 
Oldeberkoop 
Oldeholtpade 
Oldeholtwolde 
Oldelamer 
Oldeouwer 
Oldetrijne 
Olterterp 
Oosterbierum 
Oosternijkerk 
Oosterstreek 
Oosterwolde Fr 
Oosterzee 
Oosthem 
Oostrum Fr 
Opeinde 
Oppenhuizen 
Oranjewoud 
Oude Bildtzijl 
Oude Leije 
Oudega gem Gaasterlân-Sleat 
Oudega gem Smallingerland 
Oudega gem Wymbritseradiel 
Oudehaske 
Oudehorne 
Oudemirdum 
Oudeschoot 
Oudwoude 
Ouwster Nijega 
Ouwsterhaule 
Paesens 
Parrega 
Peins 
Peperga 
Piaam 
Pietersbierum 
Pingjum 
Poppenwier 
Raard 
Raerd 
Ravenswoud 
Reahus 
Reduzum 
Reitsum 
Ried 
Rien 
Rijs 
Rinsumageest 
Rohel 
Roodkerk 
Rotstergaast 
Rotsterhaule 
Rottevalle 
Rottum Fr 
Ruigahuizen 
Ryptsjerk 
Sandfirden 
Schalsum 
Scharnegoutum 
Scharsterbrug 
Scherpenzeel Fr 
Schettens 
Schiermonnikoog 
Schingen 
Schraard 
Sexbierum 
Sibrandabuorren 
Siegerswoude 
Sijbrandahuis 
Sint Annaparochie 
Sint Jacobiparochie 
Sint Nicolaasga 
Sintjohannesga 
Slappeterp 
Slijkenburg 
Sloten Fr 
Smalle Ee 
Smallebrugge 
Snakkerburen 
Sneek 
Snikzwaag 
Sondel 
Sonnega 
Spanga 
Spannum 
Stavoren 
Steggerda 
Stiens 
Stroobos 
Sumar 
Surhuisterveen 
Surhuizum 
Suwald 
Swichum 
Teerns 
Ter Idzard 
Terband 
Terherne 
Terkapele 
Ternaard 
Teroele 
Terschelling Baaiduinen 
Terschelling Formerum 
Terschelling Hee 
Terschelling Hoorn 
Terschelling Kaart 
Terschelling Kinnum 
Terschelling Landerum 
Terschelling Lies 
Terschelling Midsland 
Terschelling Oosterend 
Terschelling Seeryp 
Terschelling West 
Tersoal 
Terwispel 
Tijnje 
Tirns 
Tjalhuizum 
Tjalhuizum 
Tjalleberd 
Tjerkgaast 
Tjerkwerd 
Triemen 
Twijzel 
Twijzelerheide 
Tytsjerk 
Tzum 
Tzummarum 
Uitwellingerga 
Ureterp 
Veenklooster 
Veenwouden 
Vegelinsoord 
Vinkega 
Vlieland 
Vrouwenparochie 
Waaksens gem Litt 
Waaxens gem Dongeradeel 
Wanswert 
Warfstermolen 
Warns 
Warstiens 
Warten 
Waskemeer 
Weidum 
Wergea 
Westergeest 
Westhem 
Wetshoek 
Wetzens 
Wier 
Wierum 
Wijckel 
Wijnaldum 
Wijnjewoude 
Wijtgaard 
Winsum Fr 
Wirdum Fr 
Witmarsum 
Wiuwert 
Wjelsryp 
Wolsum 
Wolvega 
Wommels 
Wons 
Workum 
Woudsend 
Wouterswoude 
Wyns 
Ypecolsga 
Ysbrechtum 
Zandhuizen 
Zurich 
Zwaagwesteinde 
Zwagerbosch 
Zweins 
Postcodes
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8400
8401
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8493
8494
8495
8497
8500
8501
8502
8503
8505
8506
8507
8508
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8541
8542
8550
8551
8552
8553
8554
8556
8560
8561
8563
8564
8565
8566
8567
8571
8572
8573
8574
8581
8582
8583
8584
8600
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8631
8632
8633
8635
8636
8637
8641
8642
8644
8647
8650
8651
8658
8700
8701
8702
8710
8711
8713
8715
8720
8721
8722
8723
8724
8730
8731
8732
8733
8734
8735
8736
8737
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8747
8748
8749
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8800
8801
8802
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8811
8812
8813
8814
8816
8821
8822
8823
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8841
8842
8843
8844
8845
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8860
8861
8862
8871
8872
8880
8881
8882
8883
8884
8885
8890
8891
8892
8893
8894
8895
8896
8897
8899
8900
8901
8902
8903
8911
8912
8913
8914
8915
8916
8917
8918
8919
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8931
8932
8933
8934
8935
8936
8937
8938
8939
8941
9000
9001
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9040
9041
9043
9044
9045
9047
9050
9051
9053
9054
9055
9056
9057
9060
9061
9062
9063
9064
9067
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9091
9100
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9121
9122
9123
9124
9125
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9160
9161
9162
9163
9164
9166
9170
9171
9172
9173
9174
9175
9176
9177
9178
9200
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9230
9231
9233
9240
9241
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9254
9255
9256
9257
9258
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9269
9270
9271
9280
9281
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9850
9851
9852
9853
9870
9871
9872
9873
Netnummers
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0527
0561
0562
0566
058
0594